График выездов врачебных бригад на 2024год

Наименование населенного пункта Дата выезда Состав бригады
1 2 3 4
1

Хюрехюр

27.07.2024 Врач-терапевт
2 Ашакент, Штул 08.06.2024 Врач-хирург
3 Бахцуг, Кутул, Ахниг 26.05.2024 Врач-педиатр
4 Шимихюр 29.06.2024 Узкие специалисты
5 Хпюк, Урсун 06.07.2024  
6 Хпедж 09.11.2024  
7 Гельхен, Квардал 25.08.2024  
8 Кукваз, Ашар 04.08.2024  
9 Хвередж, Усуг, Укуз 07.09.2024  
10 Кабир 28.09.2024  
11 Икра 11.05.2024  
12 Сараг, Ругун 27.04.2024  
13 Аладаш 03.02.2024  
14 Кумух 03.03.2024  
15 Моллакент 06.04.2024  
16 Арабляр 29.03.2024  
17 Бугда-тепе 17.02.2024  
18 Курах 05.10.2024,  26.10.2024