График выездов врачебных бригад на 2022год

Наименование населенного пункта Дата выезда Состав бригады
1 2 3 4
1

Хюрехюр

27.07.2022 Врач-терапевт
2 Ашакент, Штул 08.06.2022 Врач-хирург
3 Бахцуг, Кутул, Ахниг 26.05.2022 Врач-педиатр
4 Шимихюр 29.06.2022 Узкие специалисты
5 Хпюк, Урсун 06.07.2022  
6 Хпедж 09.11.2022  
7 Гельхен, Квардал 25.08.2022  
8 Кукваз, Ашар 04.08.2022  
9 Хвередж, Усуг, Укуз 07.09.2022  
10 Кабир 28.09.2022  
11 Икра 11.05.2022  
12 Сараг, Ругун 27.04.2022  
13 Аладаш 03.02.2022  
14 Кумух 03.03.2022  
15 Моллакент 06.04.2022  
16 Арабляр 29.03.2022  
17 Бугда-тепе 17.02.2022  
18 Курах 05.10.2022,  26.10.2022